Ubytovací poriadok

Ubytovací poriadok Penziónu pri Kaštieli Záturčie
Zodpovedná osoba: Michal Holečka, Adresa zariadenia: Hlboká 1, Martin
Prevádzka je otvorená počas celého roku.
1. Nástup hostí na pobyt je od 15:30 do 21:30 - prevzatie kľúčov, zapisovanie dokladov, písomná agenda, platenie pobytu.
2. Ukončenie pobytu hostí je do 11:00 - v deň odchodu, opustenie ubytovacích priestorov, odovzdanie kľúčov poprípade hodenia kľúčov do určenej schránky pri hl. vchode do penziónu.
3. Nenoste na izby lyže a snowboardy. Nepohybujte sa v lyžiarskej obuvi po budove. Pred vstupom do budovy si prosím riadne očistite obuv.
4. V objekte je potrebné používať vlastné prezuvky (náhradnú obuv).
5. V celom objekte je prísny zákaz fajčenia.
6. V celom objekte treba od 22,00 do 07,00 hod. dodržiavať nočný pokoj.
7. V čase dlhodobejšieho odchodu z izby je potrebné uzavrieť okná.
8. Za stratu každého kľúča účtujeme 20,- €
9. Prosíme ubytovaných hostí, aby na izby nevodili návštevy (neubytovaných hostí).
10. Neposkytujeme ubytovanie spolu s domácimi zvieratami.
11. V deň príchodu treba skontrolovať stav apartmánu a akékoľvek zavady nahlásiť.
12. Ubytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez nároku na náhradu za ubytovanie v prípade, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe porušuje dobré mravy alebo inak porušuje ubytovací poriadok.
13. Hlavnú bránu poprosíme za sebou zatvárať.
14. V spoločnej kuchynke udržujte poriadok.
15. Ubytovateľ zodpovedá podľa Občianskeho zákonníka za veci vnesené hosťom do ubytovacieho zariadenia a za škodu, spôsobenú na odložených veciach, len pokiaľ tieto boli uložené na mieste na to vyhradenom. Za peniaze a cenné veci zodpovedá ubytovateľ len vtedy, ak ich prevzal do úschovy (proti vydanému potvrdeniu) podľa Občianskeho zákonníka Všetkým našim hosťom prajeme príjemný pobyt.
V Martine 1.1.2013

Vytvorte si rezerváciu

Rezervačný formulár